Členovia k 1.4.2017

– predseda predstavenstva, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Imrich Béreš vyštudoval Vysokú školu ekonomickú – fakultu zahraničného obchodu v Bratislave. Do roka 1991 pôsobil v kultúre; neskôr bol výkonným riaditeľom spo­ločnosti M&A Bratislava, s. r. o. (1991 – 1993) a riaditeľom sekretariátu a protokolu Kancelárie prezidenta SR (1993 – 1994). V bankovníctve pô­sobí od roku 1994 (poradca pre investície a privatizáciu Investment Bank Austria, člen predstavenstva Bank Austria, podpredseda predstavenstva Bank Austria – Creditanstalt Slovakia, a. s.). V rokoch 2001 – 2003 sa ak­tívne venoval politike (poslanec NR SR a člen viacerých výborov); na jeseň 2003 sa však vrátil do bankovej sféry. Od 1. septembra 2003 bol proku­ristom Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.; od 1. februára 2004 je predsedom jej predstavenstva. Už tretie volebné obdobie je členom prezídia Sloven­skej bankovej asociácie. Od roka 2007 je členom čestného predsedníctva Slovenského paralympijského výboru. Za rozvoj stavebného sporiteľníc­tva a bankovníctva v Slovenskej republike a za prínos v bankovej kultúre v Slovenskej republike sa v júni 2013 stal laureátom ceny Zlatý Biatec. Od roku 2014 je členom CECGA.

– výkonný riaditeľ a konateľ, RADDA, s.r.o.

Radoslav Bielka je zakladajúcim partnerom full-servisovej reklamnej agentúry RADDA s pôsobením v krajinách strednej Európy s celkovou zodpovednosťou za jej strategické smerovanie a finančné riadenie. Od roku 1999 pracoval v rôznych pozíciách v oblasti marketingovej a korporátnej komunikácie v nadnárodných spoločnostiach Unilever a Philip Morris, neskôr v skupine spoločností Slovak Telekom a v Zdravotných poisťovniach Dôvera a Sidéria. Od roku 2007 pôsobí ako managing partner agentúry RADDA. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti marketingovej, korporátnej, produktovej a krízovej komunikácie. Po založení agentúry RADDA pôsobil u viacerých klientov ako outsourcovaný člen výkonného vedenia, pričom zodpovedal za marketingovú a korporátnu komunikáciu u predmetných klientov. Je členom Izraelskej obchodnej komory na Slovensku. Vyštudoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2014 je členom CECGA.

Tibor Bôrik v roku 1974 ukončil vysokoškolské štúdium na Vysokej škole ekonomickej – Obchodná fakulta, Katedra zahraničného obchodu. Po ukončení štúdia nastúpil do Slovenskej štátnej poisťovne a neskôr pôsobil ako riaditeľ Slovenskej štátnej poisťovne pre zahraničné poistenie a riaditeľ tejto poisťovne pre Bratislavu. Postgraduálne štúdium absolvoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a vyššie manažérske štúdium na univerzite v Fontainebleau. V roku 1992 založil Union poisťovňu, v ktorej pôsobil do roku 2013 ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Bol tiež predsedom a členom správnych rád viacerých organizácií tretieho sektora. Je zakladajúcim členom Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – CECGA založenej v roku 2004.

– partner/advokát, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Peter Čavojský absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v roku 2010 mu bola udelená vedecko-akademická hodnosť PhD. Pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky ako právnik a po absolvovaní povinnej koncipientskej praxe je od roku 2007 managing partnerom advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Je spoluautorom publikácií Akciová spoločnosť, jej organizačné a finančné riadenie a Podnikanie v Európskej únii, spoluautorom Komentára k Obchodnému zákonníku vydanom v roku 2012, členom Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo a do roku 2014 bol členom Správnej rady CECGA. Taktiež je zapísaný v zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu Komory arbitrov a v zozname správcov konkurznej podstaty vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Od roku 2007 je akademickým členom CECGA.

– CEO, PR CLINIC, s.r.o.

Juraj Danielis je riaditeľom a zakladateľom komunikačnej agentúry PR Clinic, z ktorej sa za prvé štyri roky svojho pôsobenia stal jeden z najväčších hráčov v oblasti Public Relations na Slovensku. Zodpovedá za strategické riadenie spoločnosti a v práci pre klientov sa venuje najmä oblastiam strategického PR, krízovej komunikácii a brand PR. V minulosti pôsobil vo viacerých ekonomických médiách, vrátane Hospodárskych novín ako člen vedenia redakcie. Po odchode z mediálneho prostredia sa začal venovať komunikácii korporátnych klientov a riadil externú komunikáciu vo viacerých spoločnostiach. V roku 2010 založil spoločnosť PR Clinic,s.r.o. Aktuálne sa venuje klientom najmä z bankového a poisťovacieho sektora, private equity a priemyslu. Študoval ekonomickú žurnalistiku v nemeckom Düsseldorfe, hovorí piatimi jazykmi. PR Clinic, s.r.o. je nositeľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO a viacerých ocenení Prokop za najúspešnejšie PR projekty. Od roku 2014 je členom CECGA.


– vedúci partner oddelenia auditu, Ernst & Young Slovakia, s.r.o.

Dalimil Draganovský je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audit. Od roku 1998 začal pracovať v bratislavskej kancelárii spoločnosti Andersen, ktorá sa v roku 2002 spojila so spoločnosťou EY. Je dlhoročný člen Asociácie certifikovaných účtovných znalcov (ACCA) v Anglicku a slovenský certifikovaný audítor, člen Slovenskej komory audítorov. Má viac ako 16-ročnú prax v poskytovaní audítorských  a poradenských služieb spoločnostiam pôsobiacim najmä v sektore bankovníctva, poisťovníctva a iných finančných služieb a tiež bohaté skúsenosti s požiadavkami lokálnych účtovných aj medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). Od roku 2014 je členom CECGA.

– doktorandka, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Lenka Debnárová vyštudovala Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2007-2012). Počas vysokoškolského štúdia sa venovala rôznym projektom v treťom sektore a bola jednou z hlavných organizátorov Národných Dní Kariéry 2011 s priamou zodpovednosťou za predaj a manažment lokálnych predajcov. V roku 2011 získala certifikáciu na projektové riadenie metodikou PRINCE2. Po skončení štúdia pokračuje na doktorandskom štúdiu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venuje problematike Corporate Governance a informačnej asymetrii. Publikuje články v oblasti Corporate Governance v domácich aj v zahraničných vedeckých časopisoch. Od roku 2012 je akademickou členkou CECGA.

– predseda predstavenstva, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Ivan Gránsky absolvoval odbor Technická kybernetika Slovenskej technickej univerzity. Od roku 1992 pracoval 20 rokov v rôznych oblastiach investičného bankovníctva od správy aktív, cez obchodovanie s cennými papiermi až po poradenstvo pri fúziách, akvizíciách a privatizáciách na Slovensku a v Českej republike. V súčasnosti sa venuje mobilným platbám v spoločnosti Viamo. Od roku 1994 pracuje na Burze cenných papierov v Bratislave vo výbore pre kótovanie cenných papierov, od roku 1999 ako člen predstavenstva a medzi rokmi 2010 a 2012 ako predseda predstavenstva. Je členom dozornej rady CDCP, členom dozornej rady SZRF (program Jeremie) a členom the Council of Experts HRADF. Je zakladajúcim členom CECGA.

– riaditeľ odboru akcionárskych práv, MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Peter Hajduček absolvoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, získanie titulu JUDr. a zloženie advokátskych skúšok.
Do roku 1999 pôsobil ako riaditeľ kancelárie viceprezidenta pre stratégiu a podnika teľské aktivity VSŽ Holding, a.s., v roku 2004 otvoril advokátsku kanceláriu v Košiciach so špecializáciou na Obchodné právo. Od 2006 riaditeľ pre riadenie, manažovanie ľudských zdrojov, manažment kvality v spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. a následne podpredseda DR (2007 – 2010) spoločnosti. Od 2011 zástupca riaditeľa magistrátu mesta Košice a vedúci právneho a majetkového oddelenia. Od 2012 do 2016 riaditeľ úseku riadenia a 1. zástupca generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik. V súčasnosti je riaditeľom odboru akcionárskych práv MH SR.

– výkonná riaditeľka oddelenia vyšetrovania podvodov a riešenia sporov, Ernst & Young Slovakia, s.r.o

Pavla Hladká absolvovala vysokoškolské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktoré si následne doplnila vzdelaním na Nottingham Trent University, kde získala tituly MBA a LL.M.  Pôsobila v popredných poradenských spoločnostiach, kde sa venovala vyšetrovaniu podvodného konania, zavádzaniu a previerke compliance programov, forenznej previerke účtovných dát,  forenznej dátovej analýze, a mnohým ďalším.  Od roku 2013 pracuje v spoločnosti EY Slovensko, v súčasnosti na pozícii výkonnej riaditeľky a vedúcej oddelenia Vyšetrovania podvodov a riešenia sporov. Má viac ako 18 rokov skúseností s poskytovaním audítorských a forenzných služieb širokej škále korporátnych klientov, najmä z výrobného odvetvia, stavebníctva, dopravy, energetiky, zdravotníctva, finančného sektora, ale aj orgánom a inštitúciám verejného sektora. Viedla forenzné tímy poskytujúce služby na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, vo Veľkej Británii, Chorvátsku, Slovinsku, Rumunsku a na Ukrajine. Je certifikovaným vyšetrovateľom podvodov (CFE) a získala osvedčenie Certified Governance, Risk, Compliance Professional (CGRCP), Certified Internal Control Management Professional (CICMP) a Certified Sarbanes-Oxley Professional (CSOXP). Je spoluzakladateľkou a predsedníčkou českej pobočky Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (ACFE). Od roku 2014 je členkou CECGA.

4s– advokát, Advokát & Of Counsel, DLA Piper Weiss Tessbach Rechtsanwälte oz., Bratislava

Márius Hričovský vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, Fakultu riadenia; Vysokú školu ekonomickú v Berlíne a Univerzitu Komenského v Bratislave, Právnickú Fakultu. Jeho profesionálna dráha začala na pozícii Poradca ministra priemyslu SR (1990-1992). V roku 1992 pracoval ako referent na Federálnom ministerstve zahraničných vecí ČSFR; veľvyslanecký radca Veľvyslanectva ČSFR v Berlíne (1992); Veľvyslanecctva SR v  Berlíne (1993) a Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bonne (1993-1996). Ako poradca pôsobil v rámci Asociácie obchodu SR AVODIS (1997 – 1999) a na Ministerstve hospodárstva SR (1998- 2002). V rokoch 1999-2001 pracoval ako podpredseda predstavenstva spoločnosti Globtel, a.s. Jeho kariéra ďalej pokračovala v Západoslovenskej energetike a.s., kde pôsobil ako predseda Dozornej rady (2001-2002); súčasne ako predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spol. Energotel, a.s. (2001-2006); a neskôr ako ochodný riaditeľ ČEZ Slovensko, s.r.o. (2008-2010). V súčasnosti je členom Slovenskej advokátskej komory; advokát v Advokátskej kancelárii Márius Hričovský; podpredseda predstavenstva v Stredoslovenskej energetike, a.s. v Žiline a ako advokát v rámci Advokát & Of Counsel, DLA Piper Weiss Tessbach Rechtsanwälte oz., v Bratislave.

– podpredsedníčka predstavenstva, Slovak American Foundation

Mária Hurajová absolvovala vysokoškolské štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (predtým VŠE Bratislava). Pôsobila 16 rokov v podniku zahraničného obchodu OMNIA. Od roku 1993 pracovala na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. v rokoch 2001 až 2014 zastávala funkciu generálnej riaditeľky spoločnosti. V rokoch 1998 až 2011 pôsobila ako členka Správnej rady fondu rizikového kapitálu Slovak American Enterprise Fund. Po jeho transformácii na nadáciu Slovak American Foundation v roku 2011 naďalej pôsobí ako členka správnej rady, od apríla 2014 pôsobí vo funkcii podpredsedníčky Správnej rady nadácie. Je zakladajúcou členkou asociácie CECGA, od roku 2013 je členkou Výboru pre nominácie, členstvo a etiku.

– Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov Českej republiky

Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, kde pôsobí od roku 1998 na katedre inštitucionálnej ekonómie. Od roku 2002 je prezidentom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov Českej republiky. Do roku 1989 pracoval ako vedúci vedecký pracovník na Československej akadémii vied. V roku 1990 sa stal ministrom privatizácie Českej republiky, od roku 1992 bol predsedom Výkonného výboru Fondu národného majetku a predsedom rozpočtového výboru poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. V rokoch 1996 – 1998 bol predsedom burzovej komory Burzy cenných papierov v Prahe a v rokoch 1998 – 2002 bol členom prezídia Komisie pre cenné papiere Českej republiky. Je zakladajúcim členom Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – CECGA založenej v roku 2004.

– partner/advokát, Squire Sanders, s.r.o.

Julian Juhász získal právnické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave a na Osgoode Hall Law School v Toronte, Kanada. Je riadiacim partnerom bratislavskej kancelárie Squire Patton Boggs. Je zaradený do elitného zoznamu „Popredných právnikov” v Legal 500 EMEA za rok 2014 v oblasti bankovníctva a financií a jeho duálne vzdelanie, ako aj členstvo vo viacerých advokátskych komorách, ho predurčujú najmä na poskytovanie právnych služieb pri cezhraničných transakciách, osobitne takých, ktoré sa týkajú záležitostí a strán kontinentálneho, ako aj anglosaského právneho systému. Je riaditeľom Českej a slovenskej rady pre právne informácie v Kanade a Slovensko-kanadskej obchodnej komory. Od roku 2008 je členom CECGA.

– predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Generali Poisťovňa, a.s.

Roman Juráš ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1992 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Popri štúdiu absolvoval kurzy manažmentu a marketingu v Holderbanku a v St. Gallene vo Švajčiarsku. Po skončení štúdia pracoval v KPMG Alpen Treuhand GmbH vo Viedni na poisťovacom a medzinárodnom oddelení. Od roku 1996 pracuje v poisťovacom koncerne Generali. Bol zodpovedný za založenie slovenskej dcérskej spoločnosti a v roku 2007 bol vymenovaný za predsedu predstavenstva a CEO spoločnosti. V rokoch 2008 až 2013 pôsobil ako vedúci úseku bankopoistenia a prokurista spoločnosti Generali Versicherung AG Rakúsko a od júna 2013 opäť zastáva funkciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Generali Poisťovňa, a.s. v Bratislave. V rokoch 2004 až 2009 bol predsedom predstavenstva správcovskej spoločnosti VÚB Generali d.s.s., a.s. Od roku 2014 je členom CECGA.

– vedúci Governance, risk and compliance, KPMG Slovensko spol. s r.o.

Viliam Kačeriak absolvoval Fakultu riadenia a informatiky, odbor manažment na Žilinskej univerzite. Je certifikovaným interným audítorom, certifikovaným vyšetrovateľom podvodov, a vládnym audítorom na Slovensku. Postgraduálne študoval Európske štúdiá na Academia Istropolitana Nova. Pracoval na Ministerstve financií a v spoločnosti Slovak Telekom. Má viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti auditu, riadenia rizík, zlepšovania procesov, a corporate governance. Riadil rôzne projekty pre klientov zo sféry strojárstva, finančníctva, energetiky, verejných financií a telekomunikácií, ktorým boli poskytované služby týkajúce sa hodnotenia súladu so Slovenskou a EÚ legislatívou, vyšetrovania podvodov a riadenia rizika podvodu, posudzovania a zlepšovania procesov a kontrolných mechanizmov, riadenia rizík a corporate governance. Prednášal pre Slovenský inštitút interných audítorov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad, Ekonomickú univerzitu a ďalšie organizácie. Od roku 2015 je členom CECGA.

Foto_D._Keketi– predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR

Ing. Dušan Keketi vyštudoval zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch 1996 – 1998 pracoval ako zodpovedný vedúci v Športcentrum Trnava. Od roku 1999 pôsobil v spoločnosti Škoda Auto Slovensko, s. r. o., na manažérskych pozíciách a aj ako člen vedenia. Od roku 2004 až do roku 2015 bol riaditeľom, konateľom a členom predstavenstva vo viacerých dcérskych a sesterských spoločnostiach CAC LEASING Slovakia, a. s./UNICREDIT LEASING Slovakia, a. s. Osem rokov pôsobil v predstavenstve Asociácie lízingových spoločností Slovenskej republiky. Od roku 2016 je generálnym riaditeľom a predsedom Rady banky EXIMBANKY SR.

Foto_Mária Klimiková-Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, Bratislava

Mária Klimiková študovala na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a v Prévoyance Sociale v Bruseli (1968). Profesionálnu kariéru začala v spoločnosti Hydrostav (1968-1973); neskôr pôsobila ako samostatný programátor – analytik v rámci Ústavu systémového inžinierstva na Slovensku (1973-1978). V rokoch 1978 – 1992 bola vo funkcii vedúcej oddelenia ASR, kde vybudovala a riadila študijný odbor Katedry ekonomiky a riadenia Stavebnej fakulty SVŠT. V období rokov 1992-1994 pôsobila ako vedúca oddelenia vo Všeobecnej úverovej banke v Bratislave; odkiaľ prešla do spol. Crédit Lyonnais Bratislava na pozíciu riaditeľka odboru (1994-1996). Od roku 1996 pôsobí na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU v Bratislave. Od roku 2010 pôsobí ako Členka valného zhromaždenia Asociácie Finančníkov Slovenska; Predseda redakčnej rady odborného časopisu Finančný manažér a Členka komisie pre dane a clá pri SAF. Je držiteľkou striebornej medaily za rozvoj Národohospodárskej fakulty EU (2009).

– členka predstavenstva a zástupkyňa generálneho riaditeľa, Všeobecná úverová banka, a.s.

Elena Kohútiková pôsobí v súčasnosti vo VÚB banke vo funkcii zástupkyňa generálneho riaditeľa. Patrí k najväčším odborníkom na problematiku Eura na Slovensku. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Do bankového sektora vstúpila v roku 1990, kedy prišla pracovať do Štátnej banky československej v Bratislave a po vzniku NBS sa v roku 1993 stala vrchnou riaditeľkou ekonomického úseku banky. O rok neskôr ju vláda SR vymenovala za členku Bankovej rady NBS. Od marca 2000 zastávala post viceguvernérky NBS. Je nositeľkou mnohých ocenení – získala ocenenia Top žena v slovenskom biznise za roky 2012 a 2013. V roku 2012 získala Zlatý biatec za prínos k bankovej kultúre v SR a v roku 2014 jej prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj bankovníctva a hospodárstva Slovenskej republiky. Od mája 2014 je predsedníčkou Správnej rady Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností CECGA.

– riaditeľ útvaru Vzťahy k regulačnému prostrediu, Slovnaft, a.s.

Jaroslav Košťálik absolvoval vysokoškolské štúdium na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, (predtým VŠP), ktoré si v rokoch 1996-1997 doplnil o vzdelanie na Georgetown University vo Washingtone v odbore protimonopolná politika a regulácia prirodzených monopolov. Pôsobil 12 rokov na Protimonopolnom úrade SR, z toho posledných 6 rokov vo funkcii podpredsedu úradu. Od roku 2004 pracuje v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako riaditeľ útvaru zodpovedného za vzťahy s externým regulačným prostredím. Je viceprezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska, členom prezídia Republikovej únie zamestnávateľov, členom Správnej rady Recyklačného fondu a členom dozornej rady nadácie Pontis. V rokoch 2012 – 2014 bol členom Správnej rady CECGA. Od roku 2012 je členom CECGA.

– generálny riaditeľ, sekcie medzinárodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR

Michal Kotlárik absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1997-2002), ktoré si doplnil štúdiom anglického a európskeho práva na Faculty of Law – Centre for European Legal Studies, University of Cambridge (2004-2006) a doktorandským štúdiom na Právnickej fakulte UK v odbore obchodné a finančné právo (2006-2014). Pôsobil 5 rokov na Ministerstve spravodlivosti SR, počas ktorých zastupoval SR napríklad v riadiacom výbore OECD pre corporate governance alebo v expertných skupinách EÚ v oblasti práva obchodných spoločností. V roku 2005 absolvoval pracovnú stáž na Europskej komisii (DG MARKT) na odbore práva obchodných spoločností. V rokoch 2008-2014 pracoval ako radca SVV a atašé pre právo obchodných spoločností na Stálom zastúpení SR pri EÚ, kde sa zaoberal najmä zastupovaním SR pri príprave európskych predpisov v oblasti občianskeho a obchodného práva. Od augusta 2014 pracuje znovu na Ministerstve spravodlivosti SR. V rokoch 2006-2008 bol členom Správnej rady CECGA.

– vedúci oddelenia Corporate Governance a majetkové účasti, Slovenská sporiteľňa, a.s.

– výkonná riaditeľka CECGA

Barbora Lazárová, rodená Alexy, vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, pracovala 10 rokov v podniku zahraničného obchodu OMNIA, a.s. a 18 rokov na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) ako riaditeľka divízie vonkajších vzťahov a zástupkyňa generálneho riaditeľa. Počas pôsobenia na BCPB si doplnila vzdelanie na Securities and Exchange Commission Washington, Bank of England, Royal Holloway University London a Tokyo Stock Exchange. Je zakladajúcou členkou Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – CECGA založenej v roku 2004 a rozvíja jej činnosť v pozícii výkonnej riaditeľky a podpredsedníčky Správnej rady. Od roku 2010 je členkou European Corporate Governance Institute v Bruseli a neformálneho združenia European Corporate Governance Codes Network.

– generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Miriam Letašiová vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Finančná sústava a peňažníctvo (1993-1998). Nadobudnuté vedomosti zúročila vo vlastných spoločnostiach LAURES & PEMIR, s.r.o. (1999-2000) a ART BUSINESS, s.r.o (2011-2014). Svoje vzdelanie rozšírila aj na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na UMB V Banskej Bystrici, v odbore Politológia (2002-2007). V tomto období (2003) sa zároveň venovala štúdiu problematiky práva pre bankových pracovníkov na Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o. V Eximbanke pôsobila v rokoch 2012-2016 ako vrchná riaditeľka. Od roku 2012 pôsobí ako prezidentka Neziskovej organizácie Srdce Slovenska. V súčasnosti pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

– predseda Dozornej rady banky EXIMBANKY SR

Igor Lichnovský vyštudoval zahraničný obchod na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Vzdelanie si ďalej doplnil na Open University, CUB Bratislava a vo Švajčiarsku na Institut für Bankwesen Zürich. Po skončení štúdia pracoval ako obchodný referent (1978-1981), neskôr ako obchodný riaditeľ (1086-1991) v podniku zahraničného obchodu (PZO) Polytechna Bratislava. Medzitým (1981-1986) pôsobil ako obchodný delegát Veľvyslanectva ČSSR v Tripolise. Bol členom predstavenstva Union poisťovne, a. s.(1992-1994), podpredsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom ICT Istroconti, a.s. (1991-1995), predseda predstavenstva a generálny riaditeľ BIONT, a.s. (2007), generálny riaditeľ a predseda Rady Banky EXIMBANKA SR (2007-2010). V súčasnosti pôsobí ako predseda Dozornej rady banky. V rokoch 1995-2006 a 2010-2012 bol súkromným podnikateľom v spoločnostiach TRADE EXIM, s.r.o. a CAPITALIA, s.r.o.

– Managing Partner, KINGFISHER Executive Search, s.r.o.

Radomír Mako začal svoju kariéru v oblasti Executive Search, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v roku 1995 ako konzultant v spoločnosti Managementberatung Dr. J. F. Jenewein. V roku 2001 sa stal partnerom Jenewein&Partners Search Consulting a v rámci medzinárodnej siete Amrop Hever Group sa aktívne podieľal na rozvoji spoločnosti a jej vplyvu na Slovensku a v strednej Európe. Od roku 2005 bol spolumajiteľom integrovanej spoločnosti Jenewein&Partners a následníckej firmy Amrop Hever a tiež Senior Partnerom a členom Správnej rady spoločnosti Amrop Jenewein Group. V roku 2009 založil a riadi spoločnosť KINGFISHER Executive Search, ktorá sa špecializuje na vyhľadávanie a výber kandidátov na úrovni vrcholového manažmentu a správnych orgánov spoločností a ich hodnotenie v súkromnom aj verejnom sektore, poradenstvo v oblasti dobrej správy a riadenia spoločnosti, na identifikáciu a starostlivosť o talenty a ich migráciu, asistovanie pri konštituovaní a nastavovaní dlhodobého vodcovstva rodinných firiem a nástupníctva nových generácií. Od roku 2004 je členom CECGA. Je zónovým predsedom distriktu Českej republiky a Slovenska medzinárodnej charitatívnej organizácie Lions Club International.

– štátny radca, odbor akcionárskych práv, MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Andrej Naščák absolvoval Institut ekonomických studií Karlovej Univerzity v Prahe, počas štúdii pracoval na medzinárodných konferenciách. Ako liaison officer mal možnosť spoznať významne osobnosti EU a USA. V súčasnosti je štátnym radcom na odbore akcionárskych práv MH SR, delegátom v pracovnej skupine WP SOPP (OECD) a členom Výboru pre audit spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Člen Riadiaceho výboru prípravy Kódexu správy spoločností na Slovensku, 2016.

– partner/advokát, Squire Patton Boggs, s.r.o.

Jana Pagáčová absolvovala vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré si v roku 2001 doplnila rigoróznou skúškou a získala titul doktor práv. Je odporúčaná v Legal 500 EMEA za rok 2014 a zároveň uvedená v IFLR1000 za rok 2014 ako popredný právnik v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane zlúčení a akvizícií. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti M&A, privatizácie štátnych podnikov, cezhraničných zlúčení, akvizícií a prevodov, energetiky, ako aj v oblasti private equity investícií zo strany fondov rizikového kapitálu na Slovensku. Pred opätovným nástupom do Squire Patton Boggs na pozíciu partnera v roku 2012 viedla tím špecializujúci sa na korporátne právo a zlúčenia a akvizície v advokátskej kancelárii Ružička Csekes s. r. o. Od roku 2014 je členkou CECGA. Je členkou predstavenstva Britskej obchodnej komory ako aj členkou Výboru pre energetiku a Výboru pre priame zahraničné investície Americkej obchodnej komory a tiež členkou legislatívneho výboru Zväzu automobilového priemyslu ZAPSR.

Foto_Igor Palkovič_Generali– člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa, Generali Poisťovňa, a.s.

Igor Palkovič vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu v špecializácii „ekonomika priemyslu“. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval v spoločnosti KPMG Slovensko, kde pôsobil od roku 1993 až do roku 2016 na viacerých pozíciách. Okrem absolvovaných školení a odborných seminárov zameraných na účtovníctvo, legislatívne zmeny, audit, audítorské štandardy atď. aktívne prednášal na viacerých interných školeniach, na seminároch určených pre klientov a taktiež pre študentov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch 2011 až 2015 pôsobil v porote vyhodnocujúcej riešenia prípadových štúdií v rámci súťaží „Ace the Case“ a „KPMG International Case Competition“. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa v spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s., kde zodpovedá za rezort financií.

dscdfd
– riaditeľ odboru bankovníctva, sekcia finančného trhu, Ministerstvo financií SR

Martin Peter absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval certifikačný program Certificate in European Law and Economics pod záštitou Erazmovej Univerzity v Rotterdame a právnickej fakulte tejto univerzity absolvoval študijný pobyt. Od roku 2004 pôsobil v oblasti compliance a na viacerých pozíciách a ako Compliance officer v Ľudovej banke, a.s., Volksbank Slovensko, a.s. a Sberbank Slovensko, a.s. a neskôr v Slovenskej sporiteľni, a.s. Od roku 2014 zastáva pozíciu riaditeľa odboru bankovníctva na Ministerstve financií SR, pričom hlavnými oblasťami činnosti sú úpravy zákonných požiadaviek na podnikanie finančných inštitúcií a najmä bánk a s tým súvisiace otázky Corporate governance, oblasť platobných služieb, ochrana vkladov, riešenie krízových situácií na finančnom trhu a prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na finančnom trhu. Je zástupcom Ministerstva financií SR v komisiách OECD pre Corporate Governance a pre finančné trhy a rovnako zastupuje ministerstvo vo výbore Rady Európy Moneyval pre otázky prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na finančnom trhu. Na Slovensku pôsobí ako člen slovenskej Rady pre riešenie krízových situácií, člen Dozornej rady Slovenskej reštrukturalizačnej, s.r.o. a člen správnej rady Fondu ochrany vkladov.

– partner/advokát, Squire Sanders, s.r.o.

Tatiana Prokopová získala právnický titul na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pred opätovným nástupom do bratislavskej kancelárie Squire Patton Boggs na pozíciu partnera pôsobila 5 rokov ako vedúca právneho oddelenia spoločnosti SL Group Slovakia, ktorá je členom izraelského realitného developera Ambassador International Real Estate Ltd. Má niekoľkoročné skúsenosti v právnom poradenstve, predovšetkým všeobecných otázok práva obchodných spoločností vrátane zlúčení a akvizícií, finančného práva a práva nehnuteľností. V edícii Legal 500 EMEA za rok 2014 je odporúčaná v oblasti bankovníctva a financií ako aj v oblasti práva nehnuteľností. Je prizývaná na rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky ako zástupca Americkej obchodnej komory, je členkou Inštitútu urbánneho rozvoja a Pracovnej skupiny Americkej obchodnej komory v SR k Občianskemu zákonníku a tiež pre oblasť telekomunikácií. Od roku 2011 je členkou CECGA.

– prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov.

Andrej Révay vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Ekonomicko-matematické metódy. Po absolvovaní vysokej školy v roku 1974 pracoval v podniku SLOVOSIVO, ako programátor analytik. V rokoch 1978 – 1990 pracoval v AGRIS–e ako vedúci výskumného programátorského tímu so zameraním na programovanie ekonomických analýz a výpočtov ekonomickej efektívnosti podnikov. Neskôr sa zameral na projektovanie informačných systémov a ich implementácie pre Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy. V roku 1991 pracoval ako vedúci odboru informačných systémov v Datacentre a v roku 1992 bol jeden zo zakladateľov súkromnej softvérovej akciovej spoločnosti AXA, a.s., v súčasnosti AXASOFT, a.s. kde pracuje až doteraz ako finančný riaditeľ. V roku 1996 sa zúčastnil procesu založenia Slovenskej asociácie podnikových finančníkov (SAF), v roku 1998 bol zvolený do Správnej rady a v roku 2004 sa stal prezidentom SAF. Je členom rady EACT (Európska asociácia podnikových finančníkov). Je zakladajúcim členom Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – CECGA založenej v roku 2004. Od roku 2011 je členom Vedeckej rady Fakulty podnikových financií na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

robert-sandor_cv – Managing Partner, MAIND, s.r.o.

Róbert Sándor bol v roku 1991 pri založení spoločnosti EuroTel (neskôr T-Mobile) a v oblasti mobilných komunikácií pôsobil v rôznych pozíciách do roku 1999. Počas tohto obdobia prispel k vybudovaniu a rozvoju mobilných operátorov okrem Slovenska aj v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a ako poradca navštívil aj Indiu. Od roka 2000 sa primárne venuje pôsobeniu v IT, prešiel viacerými pozíciami v spoločnosti Logica (dnes CGI) až po úroveň generálneho riaditeľa pre Strednú a Východnú Európu so sídlom v Prahe. V rokoch 2008 – 2010 po návrate na Slovensko pracoval v spoločnosti IBM. V rokoch 2010 – 2012 bol členom predstavenstva Slovak Telekom. V súčasnosti sa venuje vlastnej podnikateľskej činnosti primárne v oblasti IT, účtovníctva a poradenstva v oblasti manažmentu.

Členom CECGA je od roku 2016.

– vedúci katedry manažmentu, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita BA

Štefan Slávik absolvoval vysokoškolské štúdium na STU (predtým SVŠT) v Bratislave v študijnom odbore Ekonomika a riadenie strojárskej výroby. Po ukončení štúdia pracoval v strojárskych závodoch a od roku 1982 pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave (predtým VŠE). Absolvoval vedeckú ašpirantúru, habilitoval a v roku 2004 bol menovaný za vysokoškolského profesora v odbore Podnikový manažment. Od roku 1995 až do dnes je vedúcim Katedry manažmentu na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave. Je členom vedeckej rady FPM EU, členom redakčných rád vedeckých časopisov Ekonomika a manažment a Sociálno-ekonomická revue. V rokoch 2007 – 2012 bol členom pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pri vláde SR pre oblasť výskumu 8 ekonómia a manažment. Od roku 2010 je akademickým členom CECGA.

– partner/advokát, FUTEJ & PARTNERS, s.r.o.

Radka Sláviková Geržová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a výmenný pobyt na New York University v roku 2001. V roku 2005 zložila advokátsku skúšku a v roku 2013 obhájila rigoróznu prácu a získala titul doktor práv. Od roku 2012 je zapísaná aj v zozname usadených európskych advokátov vedený Českou advokátskou komorou. V rokoch 2002-2004 pracovala v Železniarniach Podbrezová, a.s. na pozícii podnikový právnik. Od roku 2004 do súčasnosti pracuje v advokátskej kancelárii FUTEJ & Partners, s.r.o. Od roku 2013 pokračuje v postgraduálnom štúdiu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave týkajúcom sa práva duševného vlastníctva. Vo svojej praxi venuje najmä problematike občianskeho a obchodného práva a taktiež právu duševného vlastníctva. Od roku 2012 je členkou CECGA.

Foto_Dušan Steinhauser– interný doktorand Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dušan Steinhauser vyštudoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave program Medzinárodný obchod. V súčasnosti pôsobí na Katedre medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako interný doktorand programu Manažment medzinárodného podnikania. Vedecky a publikačne sa venuje predovšetkým problematike Corporate Governance, riadeniu rizík v zahraničnoobchodných spoločnostiach a analýze stavu konkurencieschopnosti národného hospodárstva. V roku 2015 publikoval analýzu krízového vývoja ukrajinskej ekonomiky vlastnou metodikou v bonitnom časopise Investment Management and Financial Innovations Journal.

– Národná banka Slovenska

Slavomír Šťastný absolvoval Fakultu jadrovú a fyzikálno-inžiniersku ČVUT, titul PhD. získal na Materiálovo-technickej fakulte Slovenskej technickej univerzity a titul MBA na Rochester Institute of Technology. V rokoch 1991 – 1995 pôsobil postupne vo viacerých investičných a poradenských spoločnostiach, v rokoch 1995 – 1999 bol spolumajiteľom a štatutárnym zástupcom v poradenskej spoločnosti Empiria, a. s., Bratislava. V rokoch 1993 -1998 bol členom predstavenstva Asociácie investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku. V roku 1999 bol vymenovaný za riaditeľa Úradu štátneho dozoru nad kapitálovým trhom, po zrušení tejto inštitúcie pracoval ako riaditeľ odboru dozoru nad kapitálovým trhom na Ministerstve financií SR. Od 1. novembra 2000 bol vládou SR vymenovaný za člena Rady Úradu pre finančný trh, v apríli 2002 ho vláda SR vymenovala za podpredsedu Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad kapitálovým trhom, v rokoch 2006 až 2011 bol členom Bankovej rady NBS. V súčasnosti pracuje v NBS na útvare dohľadu nad finančným trhom, kde zodpovedá za dohľad nad poisťovníctvom. Je zakladajúcim členom Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – CECGA založenej v roku 2004.

– predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka, OTP Banka Slovensko, a.s.

Zita Zemková absolvovala vysokoškolské štúdium na Vysokej škole ekonomickej. Pracovala v Štátnej banke Československej na pobočke v Rimavskej Sobote a na Hlavnom ústave ŠBČS. Po transformácii banky pracovala v riadiacich funkciách vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. Od roku 2001 pôsobila v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. ako členka predstavenstva zodpovedná za úsek finančného riadenia. Vstupom majoritného vlastníka OTP Bank, Nyrt. v roku 2002, zastávala pozíciu členky predstavenstva a viceprezidentky zodpovednej za Finance and Treasury v OTP Banka Slovensko, a.s. Od roku 2010 je predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou OTP Banka Slovensko, a.s. Pracuje ako predsedníčka Bankovo – finančnej sekcie pôsobiacej v rámci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory od roku 2011. Je členkou predsedníctva Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory a členkou Správnej rady CECGA od roku 2014.