Podmienky členstva v Slovenskej asociácii Corporate Governance (ďalej len „Asociácia“)

O členstvo v Asociácii sa môžu uchádzať:

  • členovia predstavenstva, dozornej rady a konatelia spoločností,
  • tajomníci predstavenstva a dozornej rady,
  • vedúci riadiaci pracovníci,
  • predstavitelia profesijných asociácií,
  • akademickí pracovníci.

Postup prijatia za člena:

Slovenská asociácia Corporate Governance, Poštový priečinok 813 78 Bratislava, a kópiu uvedených dokladov na adresu: office@sacg.org

Žiadosť o členstvo prerokuje Výbor pre nominácie, členstvo a etiku a na základe jeho odporúčania rozhodne o žiadosti Správna rada Asociácie.

Výška členských príspevkov

Ročný členský príspevok fyzických osôb:
príspevok riadneho člena                 170 €
príspevok akademického člena          35 €
príspevok čestného člena                     0 €

Ročný členský príspevok právnických osôb:
korporátny príspevok spoločnosti s viac ako 200 zamestnancami         2000 €
korporátny príspevok spoločnosti s menej ako 200 zamestnancami      1000 €

V prípade, že sa spoločnosť rozhodne pre korporátne členstvo, umožní svojim zástupcom požiadať o členstvo v Asociácii. Počet zástupcov spoločnosti, ktorá uhradila korporátny príspevok nie je obmedzený.
Na základe žiadosti Asociácia umožní zmenu ročného členského príspevku v rámci uvedených kategórií.

Výhody členstva

Asociácia sa stará o profesionálne potreby svojich členov, poskytuje im informácie o pripravovaných európskych a slovenských právnych normách, ktoré ovplyvňujú správu a riadenie spoločnosti. Zabezpečuje tiež vzdelávanie v oblasti uplatňovania Corporate Governance v praxi formou diskusných okrúhlych stolov, seminárov, konferencií pre odbornú verejnosť a príspevkov do odborných časopisov.