Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku upravuje vzťahy vo vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s jej okolím na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti.

Princípy Kódexu by mali byť určitým vodítkom pre spoločnosti bez toho, aby boli príliš reštriktívne. Mali by v spoločnosti zabezpečiť vyváženosť medzi kontrolou a podnikateľskou slobodou, a povzbudzovať komunikáciu a transparentnosť pri správe a riadení spoločnosti. Princípy a odporúčania sú svojou povahou veľmi flexibilné, čo umožňuje ich implementáciu v každej spoločnosti bez ohľadu na jej veľkosť, zameranie alebo vnútornú kultúru. Systém „dodržuj alebo vysvetli“ umožňuje spoločnostiam určité odchýlky od princípov, pokiaľ sú opodstatnené špecifickými okolnosťami a je poskytnuté primerané vysvetlenie.

So zámerom dosiahnutia maximálnej užívateľskej prehľadnosti je text Kódexu členený podľa jednotlivých princípov kopírujúcich Princípy OECD. Ku každému princípu sú priradené „Poznámky“, ktoré bližšie objasňujú samotné princípy. Nezáväzné poznámky, ktoré majú iba vysvetľujúci charakter, resp. ktoré sú iba ukážkou najlepšej praxe, sú od ostatného textu graficky odlíšené. Vzhľadom na skutočnosť, že mnohé z princípov sú v súčasnosti obsiahnuté aj v zákonoch, text dopĺňa aj príkladný výpočet zákonných ustanovení upravujúcich príslušnú problematiku.

Kódex nemá za cieľ nahrádzať právne predpisy zaoberajúce sa čiastkovými otázkami tejto oblasti. Pri jeho vzniku dominovala snaha vytvoriť komplexný pohľad na všetky najdôležitejšie zásady, ktorých dodržiavanie môže napomôcť k vytvoreniu vyváženého, transparentného a kvalitného podnikateľského prostredia.

Prijatie určitých zásad, ktorými sa riadi vzťah medzi majiteľmi a manažmentom je však veľmi užitočné vo všetkých spoločnostiach, či už súkromných alebo štátnych. Kódex je určený pre všetky spoločnosti, ktoré majú záujem podnikať transparentne a dodržiavať princípy čestnosti, otvorenosti a zodpovednosti pri správe a riadení spoločnosti.

Spoločnosti, ktoré sa prihlásia ku Kódexu sú povinné každoročne zverejniť vo výročnej správe Vyhlásenie o správe a riadení, v ktorom uvedú na báze princípu „dodržuj alebo vysvetli“, do akej miery spoločnosť dodržiava jednotlivé princípy Kódexu pri správe a riadení spoločnosti. Asociácia CECGA iniciatívne vytvorila prehľadný vzorový formulár „Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku“, ktorý vychádza z ustanovení Kódexu a platnej legislatívy.

Rovnako ako v mnohých štátoch sveta aj na Slovensku sa iniciatívy vytvorenia národného kódexu správy a riadenia spoločností ujala Burza cenných papierov. V roku 2001 Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) s podporou FIRST Initiative Management Unit, London, a v spolupráci s vtedajším Úradom pre finančný trh, ekonomickým inštitútom INEKO, zástupcami profesijných asociácií a kótovaných spoločností zorganizovala „okrúhle stoly“, predmetom ktorých boli dva návrhy kódexu – jeden z dielne INEKO a druhý predložený BCPB.

V septembri 2002 vznikol spoločný kódex pod názvom Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností (inšpirovaný Princípmi správy a riadenia spoločností OECD). V apríli 2003 sa Zjednotený kódex stal súčasťou burzových pravidiel pre prijatie akcií na kótovaný trh, ktorý bol záväzný len pre spoločnosti kótované na BCPB.

Asociácia CECGA začala v rokoch 2004 a 2005 v spolupráci s odbornou verejnosťou pracovať na aktualizácii kódexu (po vydaní revidovaných Princípov OECD v roku 2004, ako aj odporúčaní Európskej komisie pre oblasť Corporate Governance).

Asociácia prizvala k spolupráci na aktualizácii kódexu zástupcov Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej bankovej asociácie, ktorí sa stali členmi tzv. „Riadiaceho výboru“. Spomedzi členov asociácie sa vytvorila päťčlenná „Pracovná skupina“, poslaním ktorej bolo pripraviť návrh nového kódexu v súlade s medzinárodnými odporúčaniami a najlepšou praxou.

V novom Kódexe boli zohľadnené platné právne predpisy Slovenskej republiky ako aj aktuálne iniciatívy Európskej komisie, ktorými je napĺňaný tzv. „Akčný plán – Modernizácia práva obchodných spoločností a zlepšenie správy a riadenia spoločností v Európskej únii“ z roku 2003. Návrh nového Kódexu bol v septembri 2007 zverejnený na internetovej stránky CECGA za účelom širokej diskusie s odbornou verejnosťou, čo umožnilo zapracovanie mnohých hodnotných pripomienok. Výsledkom spolupráce Riadiaceho výboru, Pracovnej skupiny a odbornej verejnosti je nový Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku (Kódex), ktorý v roku 2008 vydala CECGA.

Kódex tvorí súčasť Burzových pravidiel pre prijímanie cenných papierov na regulovaný trh, ktoré schvaľuje predstavenstvo BCPB a Národná banka Slovenska. V súlade s novelou zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2008 Kódex vzťahuje na všetky spoločnosti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu BCPB, t.j. na Kótovanom hlavnom a paralelnom trhu a Regulovanom voľnom trhu.

Menované spoločnosti, po prvý krát už za rok 2007, zverejnili vo výročnej správe prehlásenie podľa zásady „comply or explain“ (dodržiavaj alebo vysvetli), v ktorom uvádzajú do akej miery dodržiavajú princípy dobrej správy a riadenia spoločností. Pokiaľ niektorý princíp spoločnosť zatiaľ neuplatňuje, uvedie vo výročnej správe zdôvodnenie. Potreba existencie takýchto princípov bola len podčiarknutá účtovnými škandálmi na prelome tisícročí a svetovou hospodárskou a finančnou krízou, ktorá eskalovala v rokoch 2006 – 2007 a jej následky pretrvávajú dodnes.