Kto sme?

Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) je neziskové občianske združenie, ktoré zoskupuje jednotlivých členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov spoločností a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi Corporate Governance. Založená bola aj vďaka podpore dvadsiatich zakladajúcich členov v októbri 2004.

Valné zhromaždenie, z dňa 9.4.2018, rozhodlo o zmene názvu asociácie, z pôvodného: „Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA)“ na nový názov: „Slovenská asociácia Corporate Governance (Slovak Association of Corporate Governance – SACG)“.

Čo robíme?

 • Aktualizujeme Kódex správy a riadenia, aktívne participujeme na formulovaní odporúčaní Európskej komisie, návrhoch OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).
 • Monitorujeme a hodnotíme úroveň dodržiavania princípov Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku.
 • Realizujeme prieskum zverejňovania informácií v oblasti správy a riadenia jednotlivých spoločností na Slovensku.
 • Oceňujeme najlepšie spoločnosti, ktoré dodržiavajú princípy Corporate Governance v súlade s Kódexom správy a riadenia spoločností.
 • Organizujeme diskusné fóra a vzdelávacie programy pre všetkých, ktorí majú záujem zlepšiť úroveň Corporate Governance na Slovensku.
 • Organizujeme Seminár Corporate Governance s výkladom k jednotlivým princípom Kódexu správy a riadenia spoločností a účastníkom objasňujeme ako najvhodnejšie formulovať vyjadrenia za spoločnosť vo Vyhlásení správy a riadenia spoločností, ktoré publikujú vo výročných správach.
 • Pravidelne publikujeme aktuálne príspevky členov SACG v odbornom periodiku Slovenskej asociácie podnikových finančníkov (SAF) – Finančný manažér.
 • Publikujeme recenzie príspevkov do zborníkov konferencií a posudky diplomových prác.
 • Zabezpečujeme prednášky na tému Corporate Governance pre školy a partnerské inštitúcie.
 • Podporujeme spoluprácu medzi akademickými pracovníkmi a študentmi z rôznych odborov, ako napr. ekonómia, právo, financie, manažment.

Poslanie

 • Poslaním asociácie je zvýšiť úroveň vnímania a pochopenia úlohy členov predstavenstiev a dozorných rád na Slovensku, podporovať a rozširovať normy najvhodnejšej praxe v oblasti Corporate Governance smerom ku všetkým členom predstavenstiev a dozorných rád spoločností bez ohľadu na ich veľkosť.
 • Monitorovať aktuálne dianie a celosvetový vývoj v oblasti Corporate Governance a v Európe v rámci pôsobenia SACG v European Corporate Governance Codes Network.
 • Prinášať a rozvíjať poznatky, informácie pre verejnú, odbornú aj politickú diskusiu na tému Corporate Governance v spoločnosti, pripravovať spoločnosti na prichádzajúce zmeny legislatívy.
 • Zabezpečovať vzdelávanie svojich členov a pracovníkov, ktorí sú v spoločnostiach zodpovední za reportovanie dodržiavania princípov pri správe a riadení vo výročných správach.

Cieľ

 • Cieľom asociácie je zabezpečiť odborný rast súčasných ako aj potenciálnych členov predstavenstiev a dozorných rád a vytvoriť profesionálne zázemie pre získavanie aktuálnych poznatkov z oblasti Corporate Governance.
 • Zabezpečiť, aby informácie z Corporate Governance boli vnímané v širšom kontexte legislatívy EÚ.
 • Snahou asociácie je tiež zoskupiť akademických pracovníkov pracujúcich v oblasti Corporate Governance, podporovať interakciu medzi akademickými pracovníkmi a študentmi z rôznych odborov ako napr. ekonómia, právo, financie a manažment, ako aj venovať sa výskumu a šíreniu jeho výsledkov prostredníctvom asociácie.