Prečo vznikla potreba dobrého spravovania spoločností na Slovensku?

Zmena plánovaného hospodárstva na trhové a formovanie súkromného vlastníctva na Slovensku poznačili mnohé negatívne javy, akými sú napríklad netransparentná privatizácia štátnych spoločností či nedostatočná tvorba právneho a inštitucionálneho rámca. Tie mali veľký vplyv aj na úroveň správy a riadenia súkromného majetku. Prílev zahraničného kapitálu v 90-tych rokoch so sebou priniesol novú kultúru správy podnikov a pomohol zmeniť pohľad na transparentnosť a metódy správy, ktoré sú štandardné vo vyspelých ekonomikách.

Systém správy a riadenia spoločností bol spočiatku zameraný len na maximalizáciu zisku. Vplyv rastúcej konkurencie a nové skúsenosti z medzinárodného vývoja postupne skvalitnili systém správy a riadenia spoločností.

Kvalita správy a riadenia spoločností však nie je len problémom slovenských spoločností, práve naopak, táto téma patrí celosvetovo medzi najdiskutovanejšie otázky práva obchodných spoločností.

Pozitívne, ale najmä negatívne skúsenosti viedli k formulovaniu určitých zásad, ktorými by sa mali riadiť vzťahy medzi majiteľmi spoločnosti, výkonným manažmentom a ostatnými zainteresovanými skupinami. V medzinárodnom meradle sa tejto problematiky najvýraznejšie zhostila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá v roku 1999 vydala OECD princípy správy a riadenia spoločností, tzv. Corporate Governance. Tieto princípy následne v roku 2004 aktualizovala na základe skúseností z účtovných škandálov v mnohých amerických a európskych spoločnostiach na prelome milénia. Princípy OECD sa stali predlohou pre tvorbu národných kódexov dobrej správy a riadenia spoločností vo väčšine vyspelých krajín sveta.

Prečo vznikla SACG na Slovensku?

So vznikom akciových spoločností Slovensko potrebovalo inštitúciu, ktorá poskytuje podporu v otázkach tzv. dobrej správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance) členom predstavenstiev, dozorných rád a to nielen existujúcim, ale najmä tým potenciálnym. Prvoradým poslaním takejto inštitúcie bolo zvýšiť záujem o investovanie najmä zahraničných investorov do cenných papierov, keďže nepoznali slovenské spoločnosti ani legislatívne prostredie.

Vytvorenie asociácie CECGA iniciovala Burza cenných papierov v Bratislave, ktorej cieľom bolo uviesť zásady Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločností do každodennej praxe spoločností. Prvoradým poslaním asociácie bolo monitorovať celosvetový vývoj v oblasti Corporate Governance, posilniť verejnú, odbornú aj politickú diskusiu na túto tému v spoločnosti, zabezpečiť odborný rast súčasných ako aj potenciálnych členov predstavenstiev a dozorných rád a vytvoriť profesionálne zázemie pre získavanie aktuálnych poznatkov z oblasti Corporate Governance.

V roku 2004 bola aj vďaka podpore dvadsiatich zakladajúcich členov založená Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA) ako neziskové občianske združenie. Valné zhromaždenie, z dňa 9.4.2018, rozhodlo o zmene názvu asociácie, z pôvodného: „Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA)“ na nový názov: „Slovenská asociácia Corporate Governance (Slovak Association of Corporate Governance – SACG)“.