V roku 2012 začala asociácia realizovať prieskum úrovne zverejňovania Vyhlásení o správe a riadení spoločnosti vo výročných správach. Cieľom tohto prieskumu je zistiť rozsah, kvalitu a dostupnosť informácií o správe a riadení pre investorov a akcionárov. Na základe neuspokojivých výsledkov prieskumu sa asociácia rozhodla pozitívnym spôsobom motivovať spoločnosti, aby zvýšili kvalitu týchto Vyhlásení.

Asociácia preto v roku 2012 odštartovala nový projekt udeľovania Ocenenia CECGA najúspešnejším spoločnostiam za dodržiavanie princípov Corporate Governance a za transparentné zverejňovanie informácií v súlade s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku. Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť najlepšie spoločnosti, ktoré príkladne plnia informačnú povinnosť a prezentovať ich ako vzory pre ďalšie spoločnosti, ktoré by sa radi rozvíjali a inšpirovali od najlepších.

Asociácia hodnotí spoločnosti, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovanom trhu (na Burze cenných papierov v Bratislave). Asociácia posudzuje transparentnosť, otvorenosť, zodpovednosť ale aj rozsah, kvalitu a dostupnosť informácií o správe a riadení. Dôležitým hodnotiacim kritériom je aj podrobnosť zverejnených informácií o členoch orgánov spoločností, politike odmeňovania, o výboroch pre audit, odmeňovania a nominácie a predvídateľných rizikových faktoroch. Tieto informácie sú zverejnené vo Vyhlásení o správe a riadení spoločnosti v rámci výročnej správy.

Pri hodnotení vychádza z verejne dostupných zdrojov, z Centrálnej evidencie regulovaných informácií Národnej banky Slovenska, Registra účtovných závierok a z internetových stránok dotknutých spoločností, kde sú spoločnosti povinné zverejňovať výročné správy.

V októbri 2015 bude asociácia už po štvrtýkrát oceňovať najtransparentnejšie a najotvorenejšie slovenské spoločnosti. Asociácia udelí Ocenenie CECGA tak ako vlani v troch kategóriách: Banky, Poisťovne a Nefinančné spoločnosti.

png Kritériá hodnotenia spoločností

Ocenené spoločnosti v roku 2017

Dňa 25. októbra 2017 odovzdala asociácia „Ocenenie CECGA“ štyrom najlepším spoločnostiam:

 • VÚB, a. s.
 • Majetkový Holding, a. s.
 • Poľnonákup ŠARIŠ, a. s.
 • Tatry Mountain Resorts, a. s.

Ocenené spoločnosti v roku 2016

Dňa 25. októbra 2016 odovzdala asociácia „Ocenenie CECGA“ štyrom najlepším spoločnostiam:

 • Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • UNION poisťovňa, a. s.
 • SLOVNAFT, a. s.
 • Tatry Mountain Resorts, a. s.

Ocenené spoločnosti v roku 2015

Dňa 27. októbra 2015 odovzdala asociácia „Ocenenie CECGA“ piatim najlepším spoločnostiam:

 • OTP Banka Slovensko, a. s.
 • UNION poisťovňa, a. s.
 • SLOVNAFT, a. s.
 • Tatry Mountain Resorts, a. s.
 • Kúpele Dudince, a. s.

Ocenené spoločnosti v roku 2014

Dňa 21. októbra 2014 odovzdala asociácia „Ocenenie CECGA“ šiestim najlepším spoločnostiam:

 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • Slovnaft, a.s.
 • Tatry Mountain Resorts, a.s.
 • Hornonitrianske bane Prievidza, a.s

Ocenené spoločnosti v roku 2013

Dňa 8. októbra 2013 odovzdala asociácia „Ocenenie CECGA“ siedmim najlepším spoločnostiam:

 • Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
 • Kúpele Dudince, a.s.
 • Tatry Mountain Resorts, a.s.
 • Slovenské energetické strojárne Tlmače, a.s.
 • Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Union poisťovňa, a.s.
 • VIPO, a.s. Partizánske

Ocenené spoločnosti v roku 2012

Dňa 23. októbra 2012 odovzdala asociácia „Ocenenie CECGA“ siedmim najlepším spoločnostiam:

 • Biotika, a. s., Slovenská Ľupča
 • I.D.C. Holding, a. s., Bratislava
 • OTP Banka Slovensko, a. s., Bratislava
 • Poľnonákup Šariš, a. s., Prešov
 • Slovenské energetické strojárne, a. s., Tlmače
 • Slovnaft, a. s., Bratislava
 • Union poisťovňa, a. s., Bratislava